^Do góry
  
  
  
>

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Przedszkole Publiczne w Trzebieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Internetowa Przedszkola Publicznego w Trzebieży.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób z wadą słuchu ani audiodeskrypcji, brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Część plików .doc, .xls, .pdf nie posiada struktury opartej o nagłówki. Większość elementów zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Makowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 913128271. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne w Trzebieży
- ul. Wkrzańska 9 – macierzyste
- ul. Wkrzańska 19 a – oddziały zamiejscowe
Placówka mieści się w dwóch budynkach pod wskazanymi wyżej adresami. Placówka macierzysta jest budynkiem piętrowym. Na parter budynku osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich dotrzeć mogą z wykorzystaniem windy zewnętrznej. Piętro budynku ze względu na strome schody jest wyłączone z dostępności. Osoby niepełnosprawne poruszając się po parterze placówki mogą dokonać wszelkich czynności kancelaryjnych w sekretariacie przedszkola oraz skorzystać z węzła sanitarnego. Po lewej stronie od wejścia z windą , w każdym znajduje się sekretariat, w którym może zostać udzielona szczegółowa informacja w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej w zależności od rodzaju sprawy. W budynku macierzystym udzielane są wszystkie informacje związane z działalnością całości placówki, w budynku z oddziałami zamiejscowymi –funkcjonują dwie grupy przedszkolne. Wejście do grup zamiejscowych jest możliwe dzięki skorzystaniu z podjazdu dla wózków inwalidzkich.

W placówce istnieje również możliwość wyrażenia sprawy i złożenia wniosku drogą pisemną i za pośrednictwem poczty elektronicznej dla osób z niepełnosprawnością komunikowania się werbalnego.
Przy windzie w budynku macierzystym zainstalowany jest dzwonek przywołujący osobę do obsługi windy.
Przy wejściu do budynku zamiejscowego znajdują się dzwonki, domofon, po uruchomieniu którego przywoływane są osoby wyznaczone do udzielenia pomocy informacyjnej i organizacyjnej.
Przed budynkiem macierzystym brak miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych .
Przed budynkiem oddziałów zamiejscowych wyznaczone jest stanowisko postojowe przeznaczone dla samochodów osobowych interesantów szkoły I przedszkola.
W razie konieczności do budynków można wejść z psem asystującym i przewodnikiem.
W budynkach nie ma toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, nie ma pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, nie ma oznaczeń naściennych informacyjnych ikonograficznych wypukłych i kontrastowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Nie ma także możliwości komunikowania się za pośrednictwem języka migowego.
Ze względu na funkcję opiekuńczą wobec małych dzieci, placówka posiada wejścia zabezpieczone bramkami z zasuwkami i zapadką przed otwarciem dzieci. W przypadku interesanta - osoby niepełnosprawnej na wózku, po kontakcie telefonicznym z placówką, bramka wejściowa zostanie otwarta przez wyznaczonego pracownika, który od tej chwili będzie służył pomocą petentowi.

 

Copyright © 2013. Przedszkole Publiczne w Trzebieży Rights Reserved.