^Do góry
  
  
  
>

Deklaracja dostępności

DOSTEPNOŚĆ  STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TRZEBIEŻY

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji moblinych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

➢    część plików nie jest dostępna cyfrowo

➢    większość elementów zostało opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.09.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub chęci złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostepnej prosimy o kontakt. Osobami wyznaczonymi do kontaktu są Pani Ewa Dołęga lub Pani Katarzyna Makowska - adres do kontaktu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; numer telefonu: 91 312 82 71.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich adres email rzecznika https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Przedszkole Publiczne w Trzebieży

➢              ul. Wkrzańska 9  – macierzyste

➢              ul. Wkrzańska 19 a – oddziały zamiejscowe

Placówka mieści się w dwóch  budynkach pod wskazanymi wyżej adresami. Placówka macierzysta jest budynkiem piętrowym. Na parter budynku osoby poruszajace się na wózkach inwalidzkich dotrzeć mogą z wykorzystaniem windy zewnętrznej. Piętro budnyku ze względu na strome schody jest wyłaczone z dostepności. Osoby niepełnosprawne poruszając się po parterze placówki moga dokonać wszelkich czynności kancelarycjnych w sekretariacie przedszkola oraz skorzystać z węzła sanitarnego.  Po lewej stronie od wejścia z windą , w każdym  znajduje się sekretariat,  w którym może zostać udzielona szczegółowa informacja w celu obsłużenia osoby niepełnosprawnej w zależności od rodzaju sprawy. W budynku macierzystym udzielane są wszystkie informacje związane z działanością całości placówki, w budynku z oddziałami zamiejscowymi –funkcjonują dwie grupy przedszkolne. Wejscie do grup zamiejscowych jest mozliwe dzięki skorzystaniu z podjazdu dla wózków  inwalidzkich.

W placówce istnieje również możliwość wyrażenia sprawy i złożenia wniosku drogą pisemną i za pośrednictwem poczty elektronicznej dla osób z niepełnosprawnością komunikowania się werbalnego.

Przy windzie w budynku macierzystym zainstalowany jest dzwonek przywołujący osobę do obsługi windy.

Przy wejściu do  budynku zamiejscowego  znajdują się dzwonki, domofon, po uruchomieniu którego przywoływane są osoby wyznaczone do udzielenia pomocy informacyjnej i organizacyjnej.  

Przed budynkiem macierzystym brak miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych .   

Przed budynkiem oddziałow zamiejscowych wyznaczone jest stanowisko postojowe przeznaczone dla samochodów osobowych interesantów szkoły I  przedszkola.

W razie konieczności do budynków można  wejść z psem asystującym i przewodnikiem.

W budynkach nie ma toalet przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, nie ma pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, nie ma oznaczeń naściennych informacyjnych ikonograficznych wypukłych i kontrastowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Nie ma także możliwości komunikowania się za pośrednictwem języka migowego.

Ze względu na funkcję opiekuńczoną wobec małych dzieci, placówka posiada wejścia zabezpieczone bramkami z zasówkami i zapadką przed otwarciem dzieci. W przypadku interesanta - osoby niepełnosprawnej na wózku, po kontakcie telefonicznym z placówką, bramka wejściowa zostanie otwarta przez wyznaczonego pracownika, który od tej chwili będzie służył pomocą petentowi.

Copyright © 2013. Przedszkole Publiczne w Trzebieży Rights Reserved.