^Do góry
  
  
  
>

Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W TRZEBIEŻY

2018-2023

Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może” Janusz Korczak

Dzieci trzeba tak wychowywać aby podawały sobie ręce, a nie podstawiały sobie nogi.”

T. Rybak

Trzebież 2018

 

Przedszkole Publiczne w Trzebieży znajduje się przy ulicy Wkrzańskiej 9, w malowniczej willi , której architektura nadaje całej działalności placówki niepowtarzalny urok i specyfikę.

Funkcję dyrektora pełni mgr Ewa Dołęga . Kadra pedagogiczna składa się z 5 nauczycieli o specjalności wychowania przedszkolnego, nauczyciela logopedy, nauczyciela katechety, nauczyciela j. angielskiego, nauczyciela rewalidatora, tyflopedagoga oraz specjalistów zajmujących się terapią pedagogiczną i socjoterapią. Personel pomocniczy stanowią osoby z administracji, kuchni, obsługi, oraz pomocy nauczyciela.

Przedszkole składa się z czterech oddziałów, do których uczęszcza 100 dzieci.

Posiadamy ogród, wyposażony w drewniane urządzenia do zabawy, otoczony zielenią. Przedszkole znajduje się w bardzo bliskiej odległości (kilkaset metrów) od lasów Puszczy Wkrzańskiej.

Każdy oddział dzieci ma do dyspozycji dwie sale i łazienkę. Dzieci najstarsze zajmują całe piętro.

Ogólne założenia koncepcji

Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na rozwój dzieci, z uwzględnieniem: potrzeb rozwojowych naszych wychowanków, specyfiki pracy przedszkola i oczekiwań środowiska lokalnego. Corocznie wyznaczone zostają tematy wiodące w bieżącym roku szkolnym (z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny) zawarte w rocznym planie pracy przedszkola.

Cele ogólne działalności przedszkola

 • procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,

 • dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

 • dzieci są aktywne,

 • dzieci wzrastają w atmosferze patriotyzmu i przynależności do społeczności lokalnej

 • dzieci wiedzą, że istnieją ludzie niepełnosprawni, a także o innej narodowości,

 • dzieci wzrastają w atmosferze akceptacji i tolerancji dla odmienności kulturowych

 • kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne,

 • przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,

 • rodzice są partnerami przedszkola,

 • przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju,

 • przedszkole prowadzi edukacja przez sztukę, kulturę swojego regionu i poczucie patriotyzmu lokalnego.

 • działania przedszkola służą upowszechnianiu wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,

 • przedszkole poszukuje sponsorów dzięki ofiarności których podnosi atrakcyjność swojej oferty,

 • przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych,

 • zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Misja przedszkola

 • Jesteśmy przedszkolem ogólnodostępnym z czterema oddziałami przedszkolnymi;

- wspomagamy dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtujemy czynności intelektualne potrzebne dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

- budujemy system wartości, tak, żeby dzieci lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

- kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

- rozwijamy umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

- stwarzamy warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

- otaczamy troską zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcamy do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

- budujemy dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym

- rozwijamy u dzieci umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

- wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych

- rozwijamy umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

- kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; -zapewniamy dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

- przygotowujemy dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych;

 • stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju i terapii dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- w zakresie preorientacji zawodowej dostarczamy dzieciom ogólnych wiadomości, rozbudzamy różnokierunkowe zainteresowania, dostarczamy wielu pozytywnych doznań, przeżyć, zachęcamy do naśladowania, inspirujemy do podejmowania różnych form działalności

- włączamy się w działania o charakterze charytatywnym mającymi na celu niesienie pomocy dzieciom i młodzieży.

Wizja przedszkola:

Jesteśmy placówką pracującą w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” oraz „Dziecięca matematyka” prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej. Programy owe realizujemy we współpracy z rodzicami. To sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami. Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, poprzez stwarzanie dzieciom jak najlepszych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. Jesteśmy przedszkolem bezpiecznym, przyjaznym dzieciom i rodzicom oraz nauczycielom i pracownikom. Pomagamy naszym wychowankom rozwijać umiejętności, zdolności, zaspokajać naturalne potrzeby ruchowe oraz kształtować u nich postawy patriotyczne, prozdrowotne i proekologiczne. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dokładamy wszelkich starań aby każde dziecko uczęszczające do naszej placówki miało równe szanse w nabywaniu umiejętności i wiadomości bez względu na pojawiające się bariery w jego funkcjonowaniu. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Kadra przedszkola permanentnie doskonali swoje umiejętności zawodowe, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań dzieci i rodziców. Baza jaką dysponujemy pozwala urzeczywistnić program opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczny w aspekcie indywidualnych potrzeb. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Przedszkole powiązane jest więzami współpracy z instytucjami lokalnego środowiska, a w miarę potrzeb również i bardziej odległego.

Systematycznie dokonywana ewaluacja wewnętrzna służy do podnoszenia jakości pracy przedszkola.

Kadra pedagogiczna:

 • jedenaście osób, w tym dziesięć z wykształceniem wyższym magisterskim;

 • specjaliści: katecheta, logopeda, lektor języka angielskiego, nauczyciel wspomagający prowadzący rewalidację, tyflopedagog, nauczyciel terapeuta

Personel pomocniczy:

 • dziewięć osób kadry personelu pomocniczego:

   • główna księgowa

   • sekretarz przedszkola

   • kucharz, pomoc kuchenna

   • pomoc nauczyciela

   • trzy woźne

   • pracownik do prac ciężkich

Baza przedszkola:

 • piętrowy budynek, z sześcioma salami zabaw dziecięcych, przyległymi łazienkami, dwoma szatniami, pomieszczenia biurowe,, pomieszczenie do pracy indywidualnej, zaplecze kuchenne, pralnia, kotłownia, piwnica.

 • sala do pracy indywidualnej pozostająca do dyspozycji specjalistów

 • stanowiska komputerowe z możliwością korzystania z Internetu dla nauczycieli,

 • plac zabaw z drewnianym sprzętem rekreacyjnym

 • roślinność wokół przedszkola,

 • kącik sportowy,

 • muszle z piłkami- kącik relaksacyjny,

 • sprzęt DVD, radiomagnetofony w każdej Sali,

 • bogaty księgozbiór dla dzieci i nauczycieli,

 • bogata płytoteka bajkowa i muzyczna,

Promocja przedszkola:

 • publikacje w mediach lokalnych,

 • strona internetowa: www.pptrzebiez.pl

 • prowadzenie kroniki przedszkolnej,

 • prezentacja osiągnięć dzieci dla społeczności lokalnej w Trzebieży,

 • udział wychowanków w imprezach międzyprzedszkolnych,

Partnerzy przedszkola:

 • Szkoła Podstawowa w Trzebieży,

 • Rada Sołecka w Trzebieży,

 • Nadleśnictwo Trzebież

 • Ośrodek Zdrowia w Trzebieży,

 • Biblioteka Publiczna w Policach

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Policach

 • Schronisko dla zwierząt w Szczecinie,

 • Dom dziecka w Tanowie,

 • OPS w Policach,

 • Wytwórnia cukierków „DOBOSZ”,

 • CERTA

 • ORKA

 • Party Deco - Szczecin

Tradycyjne uroczystości:

 1. Urodziny dzieci

 2. Dzień Chłopaka i dyskoteka

 3. Dzień Edukacji Narodowej w przedszkolu

 4. Pasowanie na przedszkolaka

 5. Andrzejki

 6. Mikołajki

 7. Wigilia w przedszkolu

 8. Jasełka

 9. Dzień Babci i Dziadka

 10. Bal karnawałowy

 11. Walentynki

 12. Dzień Dziewczyny

 13. Powitanie wiosny z babcią- Marzanna

 14. Dzień Mamy i Taty- Święto Rodziny

 15. Pierwsza lekcja

 16. Tydzień dziecka

 17. Powitanie lata- festyn

 18. Uroczyste pożegnanie 6 –latków

 19. Owocowo- kolorowe dni

RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

Prawa rodziców:

 • prawo do uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności.

 • prawo do znajomości programu wychowania i nauczania w przedszkolu.

 • prawo do wyrażania swojej opinii o przedszkolu.

 • prawo decydowania o uczestnictwie dziecka w zajęciach dodatkowych w przedszkolu.

 • prawo do uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

 • prawo do występowania z wnioskami do rady pedagogicznej i dyrektora dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

 • uczestniczenie w imprezach i uroczystościach organizowanych przez Przedszkole.

Obowiązki rodziców:

 • przestrzeganie statutu przedszkola,

 • współpraca z wychowawcami grupy celem jedności oddziaływań wychowawczych

 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu w szczególności w przypadku chorób zakaźnych

 • uaktualnianie danych związanych z zatrudnieniem, miejscem zamieszkania, numerami telefonów kontaktowych

Formy współpracy:

 • przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami co najmniej raz na kwartał

 • organizowanie spotkań, konsultacji indywidualnych w celu przekazywania informacji o postępach dzieci:

  • w grupach dzieci młodszych- na podsumowanie obserwacji listopad, podsumowanie osiągnięć dzieci na koniec I i II półrocza

  • w grupach dzieci starszych- na podsumowanie diagnozy przedszkolnej- 2 razy w roku

   • przygotowywanie tablic informacyjnych dla rodziców ze sprawami bieżącymi i ważnymi tematami do przeczytania

   • prowadzenie strony internetowej

   • gromadzenie piosenek i wierszyków grupowych do utrwalania w domu

   • organizowanie rodzinnych spotkań grupowych

   • organizowanie imprez rodzinnych: „Rodzinne powitanie wiosny”, „Powitanie wiosny”.

   • zajęcia otwarte

   • wystawy plastyczne

   • prowadzenie akcji zbiórki baterii, nakrętek, karmy dla zwierząt ze schroniska, odzieży i zabawek dla potrzebujących

   • pisemna informacja o osiągnięciach dzieci

   • prowadzenie rozmów bieżących

DZIECI W NASZYM PRZEDSZKOLU:

Dziecko w naszym przedszkolu:

 • szczęśliwe, radosne i ciekawe świata,

 • znające siebie i swoje możliwości,

 • akceptujące odrębność innych,

 • otwarte, tolerancyjne, nastawione na różnorodność i akceptację innych kultur i narodów,

 • potrafiące odnaleźć się w nowej sytuacji,

 • rozwiązujące problemy,

 • dążące do osiągnięcia sukcesu i radzące sobie z porażkami,

 • aktywne w podejmowaniu działań,

 • mające dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

 • lubiące działania twórcze,

 • wrażliwe estetycznie,

 • pełne inicjatywy, odważne i samodzielne,

 • kreatywne i pełne fantazji,

 • odróżniające dobro od zła, mające wiele empatii,

 • przyjaźnie nastawione do koleżanek i kolegów,

 • przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji, wykazujące się dojrzałością emocjonalną i społeczną,

 • chętnie uczące się, mające szerokie zainteresowania i rozwijające swoje talenty,

 • posiadające bogatą wiedzę o życiu przyrodniczym,

 • akceptujące zdrowy styl życia.

 

Prawa dziecka:

 • akceptacji takim jakie jest,

 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

 • własnego tempa rozwoju,

 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi

 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

 • zabaw i wyboru towarzyszy zabaw,

 • posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić o pomoc,

 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

 • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

 • snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

 • nauki i regulowania własnych potrzeb,

 • zdrowego jedzenia, zaspokajania pragnienia

Obowiązki dziecka:

 • przestrzeganie umów zawieranych z dziećmi w poszczególnych grupach,

 • przestrzeganie ogólnie przyjętych norm zachowania.

Zasady zachowania obowiązujące w przedszkolu:

 • obowiązek takiego zachowania, które nie rani uczuć innych ludzi,

 • dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,

 • uczestniczenie w zabawach umożliwiających naukę i rozwój

 • korzystanie z zabawek, pomocy i urządzeń zgodnie z przyjętymi normami,

 • współdziałanie z nauczycielką i dziećmi podczas prac na rzecz przedszkola,

 • utrzymywanie ładu i porządku w miejscu zabawy i nauki,

 • współdziałanie z dziećmi i pomoc innym,

 • nie oddalanie się z wyznaczonego terenu bez zgody nauczyciela,

 • dzielenie się słodyczami przyniesionymi do przedszkola,

 • pilnowanie swoich rzeczy (zabawki, książki itp.) przyniesionymi z domu

Konsekwencje wychowawcze wynikające z niestosowania umów dotyczących zachowania:

 • codzienne utrwalanie zasad zachowania

 • upomnienie słowne z odwołaniem się do ustalonych zasad zachowania

 • chwilowe odsuwanie od atrakcyjnej zabawy w momencie konfliktu

 • chwilowe odizolowanie od grupy w momencie uporczywego nieprzestrzegania zasad

 • czasowe pozbawienie aktualnych przywilejów

 • naprawienie szkody

 • rozwiązanie problemu z podawaniem własnych pomysłów

 • analiza własnych emocji i emocji drugiej osoby

Model absolwenta:

 1. Uczenie się- zna i potrafi korzystać z najbliższego otoczenia społecznego, przyrodniczego, technicznego. Zna i stosuje symbole i znaki.

 2. Myślenie- potrafi dokonywać analizę i syntezę, dostrzega związki przyczynowo- skutkowe, rozwiązuje proste problemy, porządkuje i klasyfikuje przedmioty i zjawiska, dostrzega i opisuje różnice.

 3. Poszukiwanie- zna różne źródła wiedzy, porządkuje i wykorzystuje wiedzę, poszukuje obszarów realizowania siebie zgodnie z indywidualnymi możliwościami, umiejętnie korzysta z mediów.

 4. Doskonalenie się- potrafi udoskonalić i modyfikować swój stosunek do siebie i otoczenia.

 5. Komunikowanie się- potrafi zrozumiale wyrażać swoje myśli i potrzeby w sposób werbalny i niewerbalny, właściwie odbiera komunikaty innych.

 6. Współpraca- posiada umiejętności współpracy i współdziałania z rówieśnikami, dorosłymi.

 7. Działanie- podejmuje różnorodną aktywność według własnych potrzeb i zainteresowań.

 8. Autoprezentacja- potrafi opowiadać o swoich upodobaniach, zainteresowaniach.

 9. Tolerancja i akceptacja- jest otwarty na odmienność kulturową, niepełnosprawność innych ludzi, szanuje prawo do wyrażania sądów, wie, że każdy człowiek jest wyjątkowy i równie ważny jak on sam.

NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

 • aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,

 • wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,

 • są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni,

 • stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,

 • doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy,

 • współpracują w zespołach, z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

 • pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,

 • prowadzą obserwację pedagogiczną, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.

 

 

PODSUMOWANIE

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego w Trzebieży ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka. Przedszkole jest aktywne i prowadzi współpracę z wieloma instytucjami co przekłada się na wzrost atrakcyjności podejmowanych działań. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje oraz pokonują ścieżkę awansu zawodowego.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w rocznych planach pracy, programach wspomagających działania wychowawczo – dydaktyczne: Programie adaptacyjnym, Programie profilaktycznym, Programie preorientacji zawodowej.

Koncepcja przedszkola Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana w miarę potrzeb.

Copyright © 2013. Przedszkole Publiczne w Trzebieży Rights Reserved.